Ochrona IP i komercjalizacja


 

Wsparcie dla naukowców i studentów

Zapewniamy Państwu wsparcie w zakresie:

 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków, wzorów użytkowych i innych przedmiotów ochrony do Urzędu Patentowego RP we współpracy z twórcami rozwiązań oraz prowadzenie spraw rozpatrywanych przed Urzędem Patentowym RP,
 • ustalanie stanu prawnego udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
 • inkubacji pomysłów i startupów akademickich w ramach współpracy z zewnętrznymi inkubatorami (Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, InQube, itp.),
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z inwestorami i przedsiębiorcami. oraz przygotowywanie oferty dla potencjalnych inwestorów,
 • udział w przygotowaniu umów dotyczących komercjalizacji wyników badań oraz wsparcie przy negocjacjach warunków umowy,
 • pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego na rozwój innowacyjnych projektów oraz ich ochronę,

 


 

Oferta dla biznesu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje

 • interesujące, cechujące się wysokim potencjałem komercjalizacyjnym wyniki prac badawczych i projekty wynalazcze,
 • profesjonalne analizy opracowane dla najbardziej obiecujących wynalazków, które powstały w ostatnim czasie w Uczelni,
 • zorganizowane zespoły naukowo-badawcze,
 • specjalistyczna aparatura naukowo-badawcza,
 • możliwość wykonywania projektów badawczo-rozwojowych na zlecenie;

Prosimy o kontakt bezpośredni tel. +48 71 7841148 email. krzysztof.malinowski@umed.wroc.pl lub za pomocą formularza kontaktowego. Zapraszamy!

 


 

Ochrona wynalazku – instrukcja

Przedstawiamy Państwu wstępne kroki, które należy podjąć przy rozpoczynaniu działalności wynalazczej. Na każdym etapie chętnie udzielamy wsparcia. Im wcześniej nastąpi kontakt z naszymi specjalistami tym większa jest szansa na skuteczną ochronę i komercjalizację Państwa pomysłów.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

 1. Analiza stanu techniki

Polega na sprawdzeniu w bazach publikacji naukowych i patentowych informacji dotyczących rozwiązań udostępnionych do powszechnej wiadomości. Należy przeanalizować wystąpienia i doniesienia konferencyjne, relacje z wystaw itp. (wstępne określenie zainteresowania innych zespołów naukowych daną tematyką) a także rozpoznać (najkorzystniej na etapie planowania badań) czy na świecie znane są podobne rozwiązania, nad którymi chcemy pracować. Jest to jest istotne, ponieważ istnienie tego typu informacji wpłynie na możliwość uzyskania prawnej ochrony wypracowanego rozwiązania,

 1. Analiza wstępna wynalazku

Analiza ta pozwoli na ocenę potencjalnych korzyści, jakie wnosi rozwiązanie, rynku odbiorców, fazy rozwoju projektu, zagrożenia ze strony konkurencji, barier wejścia na rynek oraz wskazanie, kto jest właścicielem praw intelektualnych i określenie strategii ochrony.(Dokonują tego specjaliści ds. zarzadzania IP z CZP we współpracy z rzecznikami patentowymi)

 1. Zgłoszenie projektu wynalazczego i przygotowanie oświadczenia twórców

Zgłoszenie przez twórców rozwiązania w Uczelni, jako dokonanego w wyniku wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy (również we współpracy z inną uczelnią lub ośrodkiem naukowym) oraz deklaracja autorstwa złożona przez twórców.

Zgłoszenie rezultatu i odpowiednie oświadczenia Twórców do pobrania w Dokumentach do pobrania. Prosimy o przekazanie projektu tekstu w formie niesformatowanej oraz rysunków w osobnym pliku.

 1. Przygotowanie zgłoszenia do urzędu patentowego rp

Na tym etapie we współpracy z naukowcem i kancelarią rzeczników patentowych przygotowujemy treść zgłoszenia.
Zgłoszenie zawiera opis stanu techniki, przedmiotu ochrony, możliwości zastosowania i szczegółowe zastrzeżenia ochrony. Istotnym elementem zgłoszenia są potwierdzające skuteczność rozwiązania wyniki badań, np. na grupie pacjentów, zwierzętach laboratoryjnych liniach komórkowych, szczepach bakteryjnych.


 

Dokumenty do pobrania

Regulaminu Zarządzania Prawami Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

zgłoszenie rezultatu

Oświadczenie Twórcy wynalazku (wykonanego w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy)

Oswiadczenie Twórcy wynalazku (wykonanego poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy)

Oświadczenie Twórcy wynalazku (wykonane w ramach obowiązków wynikających z umowy zawartej na realizację projektu – osoby spoza UMW)